Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Producenci

 

I. Wstęp

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym witaminynatury.

2. Właścicielem sklepu internetowego witaminynatury, działającego pod adresem witaminynatury.pl, jest przedsiębiorca Zenaida Sirocka, posiadająca Regon 200826314. ul. Dantego 7 lok. 327, 01-914 Warszawa

 

II. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Przedsiębiorcy jest pośrednictwo w sprzedaży przez internet.

2. Przedsiębiorca umieszczając na stronie Internetowej witaminynatury produkty, zawierające ich szczegółowe opisy, ceny oraz dostępność, zaprasza Klienta do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Ceny wszystkich widocznych na stronie internetowej witaminynatury.pl produktów, są wyrażonymi w polskich złotych cenami brutto zawierającymi podatek, jednak nie obejmują kosztów dostawy produktów. Wiążące są ceny widniejące przy produktach w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Wszystkie produkty kupione za pośrednictwem witaminynatury.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

 

 

III. Zamówienia i ich realizacja

 1. Do złożenia zamówienia niezbędny jest: podłączony do sieci Internet komputer z procesorem min. 200 MHz, pamięcią min. 64 MB, kartą graficzną obsługująca rozdzielczość min. 800x600 i przeglądarką stron internetowych, telefon z aktywnym numerem kontaktowym oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Zamówienia na witaminynatury.pl można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na podstronie witaminynatury.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje  potwierdzenie zamówienia na wskazany w formularzu adres mailowy, które zawiera wszystkie istotne elementy złożonego zamówienia (produkty, ilość, cena, sposób płatności, sposób i koszt dostawy) wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji zamówienia.

4. Termin wysyłki zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Termin wysyłki zamówienia liczony jest od zaksięgowania wpłaty na koncie Przedsiębiorcy.

6. Możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy.

- za pośrednictwem spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, nr NIP 7773061579.

7. Formy dostawy wskazane są na witaminynatury.pl przed zawarciem umowy.

 

IV. Anulowanie zamówień, reklamacje i zwroty

 1. Przedsiębiorca może anulować zamówienie, jeżeli należność za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Przedsiębiorcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

2. Klient może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Przedsiębiorca jest upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, bądź też błędów systemowych o charakterze technicznym lub rachunkowym.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Przedsiębiorca odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową na warunkach wskazanych w powołanej ustawie.

5. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest niezgodny z umową Klient może złożyć reklamację w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności produktu z umową.

6. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres info@witaminynatury.pl bądź też pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Podrzeczany 5, 17-207 Czyże. Jeżeli reklamacja dotyczy produktu, konsument winien przesłać przedmiotowy produkt na ww. adres listem poleconym. Wpłynięcie reklamacji zostanie potwierdzone przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądań reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  Przedsiębiorca w przypadku uznania reklamacji usunie wadę lub wymieni produkt na nowy. W przypadku niemożności usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy Klient będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jednak od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

8. Przedsiębiorca nie przyjmuje żadnych przesyłek pobraniowych.

9. Stosownie do ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.), Klient może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z produktu zakupionego w sklepie internetowym witaminynatury.pl, składając oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki i dokonując niezwłocznego zwrotu zakupionego produktu na adres Podrzeczany 5, 17-207 Czyże.

 

V. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane jedynie przez Przedsiębiorcę wyłącznie w celu realizacji zamówień. W zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia, aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych.

3. Dane osobowe Klientów są zabezpieczane przez Przedsiębiorcę.

4. Do umowy sprzedaży produktów stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

6. Wskazane w Regulaminie uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowienia lub postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, bezwzględne pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zmiany obowiązują od daty opublikowania Regulaminu na stronie www.witaminynatury.pl. Zamówienie jest realizowane wg regulaminu z datą złożenia zamówienia.


Poleć Nas!